Copyright ©2012-2016 All rights reserved. TelOp Onderwijs.    algemene voorwaarden & disclaimer
Home. Bijles. Groepsles. Wiscat. Studiebegel.. Examentr.. Scholen. Contact.
1. ALGEMENE BEPALINGEN
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Contractant: de met de ouderlijke zorg belaste ouder of voogd ofwel een leerling die de wettelijk vastgestelde leeftijd heeft bereikt om een contract aan te gaan.
Leerling: zijnde de contractant ofwel de persoon die begeleiding, bijles, training of cursus ontvangt.
Telop.nl: Instituut Telop.nl vof dat de begeleiding, bijles, training of cursus verzorgt.

2. TOEPASSELIJKHEID
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes
en overeenkomsten van Telop.nl.
2.2 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Telop.nl, voor de uitwerking waarvan door Telop.nl derden dienen te worden betrokken.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Telop.nl en contractant zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
In de gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet in voorzien, zal Telop.nl een regeling treffen naar redelijkheid.
2.4 Door met Telop.nl een overeenkomst aan te gaan doet de wederpartij afstand van eventueel door hem/haar gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op de overeenkomst uitsluitend de door cursuslocatie gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

3. OFFERTES, TOTSTANDKOMING EN BEËINDIGING OVEREENKOMST
3.1 Alle door Telop.nl gedane aanbiedingen, prijzen op de website en offertes zijn vrijblijvend.
3.2 Inschrijving voor een Opleiding vindt plaats (i) via het inschrijfformulier uit de
brochure van Telop.nl, (ii) telefonisch of (iii) via het inschrijfformulier op de website.
3.2 Wijzigingen van opdrachten binden Telop.nl slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door Telop.nl zijn bevestigd c.q. feitelijk door Telop.nl zijn uitgevoerd.
3.3 Overeenkomsten worden aangegaan voor 10 lesdata, die vooraf vast gesteld zijn en vermeld worden op zowel de website, als op de orderbevestiging, tenzij door partijen schriftelijk anders is overeengekomen.
3.4 Bij het inschrijving door de contractant  is deze verplicht de correcte en volledige
naam van de leerling zoals vermeld in een geldig legitimatiebewijs op het inschrijfformulier te vermelden.
3.5 De contractant heeft gedurende 7 werkdagen na de inschrijfdatum van een overeenkomst op afstand het recht deze overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden. Als moment van ontvangst door Telop.nl van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail/website: de verzenddatum van de betreffende inschrijving.
3.6 Geen recht op ontbinding overeenkomstig artikel 3 lid 5 bestaat als de opleidingsmodule is aangevangen voordat de termijn van 7 werkdagen is verstreken.
3.7 Indien het aantal aanmeldingen voor een bepaalde cursus of een bepaalde opleidingsmodule naar het oordeel van Telop.nl onvoldoende is, is Telop.nl gerechtigd voorafgaand aan de aanvang van de betreffende opleidingsmodule deze(geheel of gedeeltelijk) te annuleren. In dat geval staat het Telop.nl vrij om (i) met de contractant overeen te komen dat de betreffende opleidingsmodule op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip zal worden gevolgd dan wel (ii) de betreffende opleidingsmodule te annuleren. IndienTelop.nl de betreffende opleidingsmodule annuleert, zal Telop.nl het reeds door de contractant betaalde bedrag voor de geannuleerde opleidingsmodule restitueren, maar is Telop.nl niet gehouden tot vergoeding
van eventuele schade of kosten van de contractant in verband met die annulering.
3.8 Voorafgaand aan de aanvang van een opleidingsmodule van Telop.nl heeft de contractant het recht de betreffende opleidingsmodule te annuleren. De annulering kan uitsluitend schriftelijk plaatsvinden. Als moment van ontvangst door Telop.nl van de annulering geldt in het geval van (i) een brief: de datum van de poststempel, en (ii) een e-mail: de verzenddatum van de betreffende e-mail. De geplande aanvangsdatum van de (verplaatste) opleidingsmodule geldt als uitgangspunt bij het bepalen van de hoogte van de kosten van de annulering zoals bedoeld in artikel 3 lid 9.
3.9 In geval van annulering zoals bedoeld in artikel 3 lid 8 geldt dat Telop.nl gerechtigd is de volgende kosten bij de contractant in rekening te brengen:
a. bij annulering tot 1 maand voor aanvang van de opleidingsmodule: 25% van de kosten van de opleidingsmodule van Telop.nl, exclusief cursusmateriaal met een minimum van € 25,-;
b. bij annulering tussen 1 maand en 2 weken voor aanvang van de opleidingsmodule: 50%
van de kosten van de opleidingsmodule van Telop.nl, exclusief cursusmateriaal;
c. bij annulering korter dan 2 weken voor aanvang van de opleidingsmodule: de totale
kosten van de opleidingsmodule van Telop.nl, exclusief cursusmateriaal.
3.10. Indien de contractant na aanvang van de opleidingsmodule van Telop.nl de overeenkomst tussentijds beëindigt, bestaat er geen recht op enige restitutie van het door de contractant aan Telop.nl betaalde of nog verschuldigde bedrag, met uitzondering van (i) hetgeen is bepaald in artikel 3 lid 11 en (ii) de kosten voor het (nog) niet geleverde onderwijsmateriaal.
3.11 Restitutie van (een gedeelte van) de kosten van de opleidingsmodule is alleen mogelijk wanneer een tussentijdse beëindiging van de overeenkomst het directe gevolg is van een ernstige ziekte of calamiteit, waarbij geldt dat Telop.nl een bewijs daarvan kan verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins. Het medisch attest zal in beginsel door de behandelend arts worden afgeleverd en zal in ieder geval het volgende vermelden: (i) de identiteit en hoedanigheid van degene die het attest aflevert, (ii) de identiteit van degene die de opleidingsmodule volgt, (iii) de vermoedelijke duur van deze ongeschiktheid.

4. LEVERING ONDERWIJSMATERIAAL
4.1 Telop.nl streeft ernaar bij aanvang van de opleidingsmodule het onderwijsmateriaal aan de contractant te leveren.
4.2 Alle door Telop.nl gehanteerde leveringstermijnen van onderwijsmateriaal zijn naar beste weten vastgesteld op grond van gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Telop.nl bekend waren. Telop.nl aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor overschrijding van de leveringstermijnen.
4.3 Telop.nl is niet gebonden aan leveringstermijnen die niet verwezenlijkt kunnen worden
vanwege onvoorziene omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zal Telop.nl de contractant hierover zo spoedig mogelijk informeren en zullen Telop.nl en de contractant trachten tot een passende oplossing te komen.

5. PRIJS EN BETALING
5.1 De kosten van iedere opleidingsmodule staan vermeld in de brochure en op de website. Betaling dient vooraf aan de cursus plaats te vinden per bankoverschrijving en dient 3 dagen vooraf aan de startdatum van de opleidingsmodule op de bankrekening van Telop.nl te zijn bijgeschreven, ofwel voor de geldende vervaldatum van de factuur, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
5.2 Indien het inschrijfgeld niet tijdig is voldaan, zoals beschreven in artikel 5 lid 1, kan de leerling niet deelnemen aan de opleidingsmodule totdat het volledige bedrag is bijgeschreven op de rekening van Telop.nl.
5.3 Tussentijds optredende kostprijsverhogende factoren (zoals onder meer maar niet uitsluitend inkoopprijzen, koersen, lonen, belastingen, rechten, lasten en vrachten) die gaan spelen na de totstandkoming van de overeenkomst, kunnen door Telop.nl worden doorberekend aan de contractant. In het geval van een tussentijdse prijswijziging heeft de contractant 7 dagen het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden.
5.4 Telop.nl zal steeds het toepasselijke btw-tarief in rekening brengen over de kosten van de opleidingsmodule, het onderwijsmateriaal, de arrangementskosten en reprorechten.
5.5 De contractant is, onverminderd zijn overige verplichtingen, vanaf de vervaldatum van de factuur tot aan de dag van de volledige voldoening, wettelijke rente verschuldigd over de nog openstaande bedragen.
5.6 Indien een contractant niet binnen de gestelde termijn betaalt, komen alle extra kosten die Telop.nl moet maken om het aan Telop.nl toekomende bedrag te innen, voor rekening
van de contractant. Hierbij gelden eveneens eventuele externe incassokosten.

6. UITVAL DOCENT
6.1 Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Telop.nl – voor zover mogelijk – voor
gelijkwaardige vervanging zorg dragen. Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal
Telop.nl de contractant zo spoedig mogelijk hiervan in kennis stellen en met een voorstel voor alternatieve data komen waarop de betreffende opleidingsmodule alsnog zal worden
gegeven.
6.2 In geval van ziekte en/of verhindering van een docent heeft de contractant geen recht op
een (schade)vergoeding. Telop.nl zal geen extra kosten in rekening brengen voor de verzorging van vervangende lesdagen voortvloeiende uit ziekte en/of verhindering van een docent.
6.3 Een Opdrachtgever kan niet kosteloos (i) een opleidingsmodule annuleren, of (ii) de overeenkomst tussentijds beëindigen vanwege de uitval van een docent.

7. AANSPRAKELIJKHEID TELOP.NL
7.1 Indien de contractant door een aan Telop.nl toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst schade lijdt, is Telop.nl met inachtneming van het bepaalde in de volgende leden van artikel 6 aansprakelijk voor de schade zoals bedoeld in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, die hiervan een direct en rechtstreeks gevolg is. De aansprakelijkheid van Telop.nl is in alle gevallen beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de opleiding, waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.
7.2 Voor alle schade geldt dat een drempelbedrag van € 50,- voor rekening komt van de
contractant, maar waarbij geldt dat bij overschrijding daarvan Telop.nl ook het drempelbedrag vergoedt.
7.3 Behoudens in geval de schade is ontstaan als gevolg van opzet of grove schuld van
Telop.nl of zijn (leidinggevende) werknemers, zijn (i) schade aan zaken die door de
contractant worden gebruikt voor de uitoefening van een beroep of bedrijf, (ii) schade als
gevolg van een bedrijfsstilstand of (iii) schade als gevolg van het niet kunnen uitoefenen van
een beroep of als het gevolg van winstderving, in alle gevallen van vergoeding uitgesloten.
7.4 De contractant dient eventuele schade zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 2 maanden na het ontstaan daarvan aan Telop.nl te melden.
7.5 De aansprakelijkheidsregeling in de vorige leden van dit artikel geldt mede ten aanzien van derden die Telop.nl voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede ten
aanzien van personen voor wie Telop.nl of een dergelijke derde aansprakelijk is.
7.6 Al het door Telop.nl ontwikkelde en/of samengestelde onderwijsmateriaal, de brochure
dan wel ander werk, voortvloeiend uit, of verband houdend met een opleidingsmodule, is
op zorgvuldige wijze, en naar beste kunnen door Telop.nl samengesteld. Telop.nl is evenwel op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die het gevolg is van (eventuele) foutieve informatie in het onderwijsmateriaal, de brochure of enig ander werk
voortvloeiend uit, of verband houdend met een Opdracht of een Opleiding.
7.7 Telop.nl voert alle opleidingsmodules zo zorgvuldig mogelijk uit, maar kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor het al dan niet behalen van proefwerken, toetsen, testen en/of (eind)examens van derden of andere opleidingsinstituten en/of scholen.

8. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
8.1 Telop.nl, zijn personeel en/of voor Telop.nl werkzame personen zullen de door de contractant verstrekte informatie vertrouwelijk behandelen. Telop.nl conformeert zich daarbij aan de geldende privacywetgeving.
8.2 Alle intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op het door Telop.nl verstrekte en samengestelde onderwijsmateriaal (behoudens in de handel zijnde boeken) liggen bij Telop.nl. Niets uit deze uitgaven mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder schriftelijke toestemming van Telop.nl.

9 . VRAGEN EN KLACHTEN
9.1 Vragen van administratieve aard en vragen over de inhoud van de educatieve dienst
worden door Telop.nl beantwoord binnen een termijn van 10 werkdagen, gerekend
vanaf de datum van ontvangst. Brieven die een voorzienbaar langere verwerkingstijd
vragen, worden door de ondernemer per omgaande beantwoord met een bericht van
ontvangst en een indicatie, wanneer men een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
9.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten tijdig, volledig en duidelijk
omschreven worden ingediend bij Telop.nl, nadat de contractant de gebreken heeft
geconstateerd of heeft kunnen constateren. Klagen binnen twee maanden is in elk geval
tijdig. Niet tijdig indienen van de klacht heeft tot gevolg dat de contractant zijn of
haar rechten ter zake verliest.

10. WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
10.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, kunnen de Algemene Voorwaarden door
Telop.nl worden gewijzigd. Wijzigingen van de Algemene Voorwaarden worden ten minste
10 kalenderdagen voor de inwerkingtreding daarvan bekendgemaakt.
10.2 Bekendmaking vindt plaats door middel van een persoonlijke kennisgeving of door middel van een algemene kennisgeving op de website.

11. BIJZONDERE BEPALINGEN
11.1 Met het oog op orde en rust is de leerling verplicht aanwijzingen van Telop.nl en haar medewerkers terstond op te volgen.
11.2 Indien gedragingen van de leerling dusdanig zijn dat deze het leerproces verstoren en de leerling de aanwijzingen van Telop.nl niet opvolgt, heeft Telop.nl het recht de leerling de toegang tot de opleidingsruimte te ontzeggen. Deze ontzegging geldt voor de rest van de cursusdag en geschiedt zonder restitutie van betalingen.
11.3 Indien de leerling in verband met zijn gedrag de toegang tot de opleidingsruimte wordt ontzegd kan de directie van Telop.nl besluiten verdere begeleiding en het resterende deel van de opleidingsmodule te staken. Contractant heeft in dit geval geen recht op restitutie van het opleidingsgeld.


EINDE
Algemene voowaarden.
DISCLAIMER
De informatie op deze site wordt met zorg samengesteld en beheerd. Telop.nl streeft ernaar dat alle informatie correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de site, wordt door Telop.nl uitdrukkelijk afgewezen.

LINKS
De website van Telop.nl bevat links naar websites van andere partijen. Telop.nl draagt geen verantwoording over de vertrouwelijkheid, juistheid en volledigheid van de gegevens op sites van andere partijen.